Ενδοκράνιοι καθετήρες

 για μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, θερμοκρασίας και ιστικής οξυγόνωσης

Βαλβίδες υδροκεφάλου

για νευροχειρουργικά περιστατικά

Συστήματα παροχετεύσεων ΕΝΥ

για νευροχειρουργικά περιστατικά

Συστήματα κρανιοστερέωσης

συστήματα χειρουργείου για νευροχειρουργούς

Αναλώσιμα Χειρουργείου

ειδικά υλικά για χειρουργείο

Υλικά κρανιοτομίας

ειδικό υλικό για νευροχειρουργική χρήση

Εργαλεία

ειδικό υλικό για χρήση στη Νευροχειρουργική

Γναθοχειρουργική

ειδικό υλικό για χρήση στη Γναθοχειρουργική